CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Cổ đông
CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Ông Nguyễn Vui - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 10.000 cổ phần từ ông Võ Thanh Chiến.

Download file
Chia sẻ: