BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU - LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU - LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU - LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020

Cổ đông